?

Log in

No account? Create an account
Osoite www.polyamoria.fi on nyt käytössä! - polyamoriaa - vastuullista monisuhteellisuutta [entries|archive|friends|userinfo]
polyamoriaa - vastuullista monisuhteellisuutta

[ userinfo | livejournal userinfo ]
[ archive | journal archive ]

[Oct. 31st, 2009|04:55 pm]
polyamoriaa - vastuullista monisuhteellisuutta
finpoly
[syyskuu]
Osoite www.polyamoria.fi on nyt käytössä!
linkReply

Comments:
[User Picture]From: fractallyhappy
2009-11-01 01:12 pm (UTC)
Kiitos!
Hyvältä näyttää! Siitä on hyvä lähteä kehittämään.
(Reply) (Thread)