?

Log in

No account? Create an account
relationship anarchy (in eight simple steps) - polyamoriaa - vastuullista monisuhteellisuutta [entries|archive|friends|userinfo]
polyamoriaa - vastuullista monisuhteellisuutta

[ userinfo | livejournal userinfo ]
[ archive | journal archive ]

relationship anarchy (in eight simple steps) [Sep. 9th, 2009|11:07 pm]
polyamoriaa - vastuullista monisuhteellisuutta
finpoly
[syyskuu]
Relationship Anarchy (in eight simple steps)

Ei siis minun kirjoittamani, enkä ole varma allekirjoitanko täysin, mut kiinnostava. Kaverit linkittivät.

Ehkä mun nykymakuun turhan idealistis-teoreettinen teksti.
linkReply

Comments:
[User Picture]From: vzio
2009-09-09 09:17 pm (UTC)
tämän tekstin paras anti oli ehdottomasti tämä toteamus, jonka olen todistanut tapahtuvan useasti:

"If you and people around you won't talk about the whats, hows and whys, everything will turn out as the norm dictates."

pidetään siis mielessä jatkossakin :)
(Reply) (Thread)
[User Picture]From: barbapinko
2009-09-10 10:44 am (UTC)
Tosipuhetta.
(Reply) (Parent) (Thread)
[User Picture]From: narqen
2009-09-10 08:07 am (UTC)
Kiitos tästä. :) Antoi pureskeltavaa.
(Reply) (Thread)