?

Log in

Relation Anarchy - polyamoriaa - vastuullista monisuhteellisuutta [entries|archive|friends|userinfo]
polyamoriaa - vastuullista monisuhteellisuutta

[ userinfo | livejournal userinfo ]
[ archive | journal archive ]

Relation Anarchy [Oct. 5th, 2007|11:54 pm]
polyamoriaa - vastuullista monisuhteellisuutta
finpoly
[syyskuu]
Relation Anarchy (RA) can be said to be a form of polyamory also called unlimited relations. Practitioners are called relation anarchs or relation anarchists. The abbreviation is RA.

Relation anarchists do not make a difference in principle between friendship relations and love relations and therefore are able to have several parallel relations that can be both friendly, sensual and sexual. The practitioners refuse all formal relationship types and instead allows for the individual relationship to develop according to its own terms. Relation anarchists do not divide relations into partners and non-partners, but have a more open way of looking at relations where everything is allowed as long as everybody are able to accept the arrangement. One consequence of this is that relation anarchists often have several sexual, loving and/or intimate relations.

An unlimited relation is not the same as an open relationship. An open relationship is when two people have an agreement to be together but that it is ok to have sex, be intimate and/or be in love with other people. Because relation anarchists do not make a difference between different types of relations they are not partners with anyone, even if they for ex can have a long lasting loving relation. That means that a relationship does not exist and therefore cannot be “open”.

Relation anarchy is strongly influenced by queer theory in the way that it refuses the idea of the heterosexual monogamous twosome as the foundation of society.

linkki (ruotsinkielinen): Relationsanarki.
linkReply

Comments:
[User Picture]From: vastatuuli
2007-10-05 09:30 pm (UTC)
Varsin mielenkiintoista. Miltei-kumppanini aika lailla sopii kuvaukseen, tosin ilmeisesti häntä(kin) tökkii vähän se, että kaikelle pyritään keksimään kategoria; sellaisellekin, joka nimenomaan kaihtaa yleisiä määrittelyjä.

Eipä sillä, itselleni tällainen tuo ainakin jonkinlaista mielenrauhaa, kun asialle annetaan nimi eikä se ole pelkkä kummallinen järjestely ystäväiseni ja hänen ystäviensä välillä. Vaikka kirjoituksessa tuleekin taas esille se yhteiskunnallinen asenne, joka tuntuu käsittävän polyamorian, homoseksuaalisuuden ja muut normista poikkeavat suhde-/elämäntyylit poliittisena mielipiteenä tai kannanottona.
(Reply) (Thread)
From: syyskuu
2007-10-05 09:36 pm (UTC)
"tuntuu käsittävän polyamorian, homoseksuaalisuuden ja muut normista poikkeavat suhde-/elämäntyylit poliittisena mielipiteenä tai kannanottona."

Osittain ehkä mutta tuskin täysin.
(Reply) (Parent) (Thread)
[User Picture]From: vastatuuli
2007-10-05 09:40 pm (UTC)
Ei täysin, ei. Lähinnä anarkia-termin käyttö jo nimessä itsessään, ja kohta "refuses the idea of the heterosexual monogamous twosome as the foundation of society", tietenkin. Jos tuon lauseen jättää huomiotta ja ajattelee anarkiaa tässä yleisemmällä tasolla, kaikki hyvin ja kuvaavaa.
(Reply) (Parent) (Thread)
From: repaleinen
2007-10-07 07:13 am (UTC)
Myh. Mä huomaan kyllä itse vierastavani politiikan ylenmääräistä ymppäämistä ihmissuhteisiin ja niiden määrittelyyn- voin laittaa senkin seitsemän lippua ja lappua ja otsikkoa sille mitä ja miten olen kenenkin kanssa ja kuinka läheinen, mutta helpottaako se olennaisesti niitä itse ihmissuhteita tai tuoko niihin jotain lisäsisältöä?
(Reply) (Thread)